Fixa spikar i avläsning med Lua (Domoticz) från onewire

OWFS - One Wire File System är en Linuxmjukvara som stödjer de flesta kommersiellt tillgängliga 1wire-enheterna. OWFS saknar helt möjligheter att presentera data - detta måste göras med tex RRDTool

Moderator: elf98

Kategoriregler
Vill du visa bilder i ditt inlägg? Använd funktionen "Ladda upp bilaga" nedanför textrutan!
Erik-NA
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 85
Blev medlem: 24 feb 2010, 22:19
Ort: Brottby
Kontakt:

Fixa spikar i avläsning med Lua (Domoticz) från onewire

Inlägg av Erik-NA » 28 jun 2016, 09:56

Har ett gäng DS2438 som mäter luftfuktighet och temperatur. De är alla anslutna via en onewirehub (hobbyboards) och rätt ofta får jag irriterande spikar på fukt och temperatur.

Skrev ihop ett LUA-skript för att råda bot på detta. Skriptet körs varje minut i Domoticz som uppdaterar en "device" i Domoticz för både temperatur och fuktighet.

Skriptet konfigurerar också hubben så att alla portar öppnas.

Kod: Markera allt

-- OWFS path
OWFS_PATH = "/mnt/1wire/uncached"
OWFS_DEVICES = {
         ['26.160592010000'] = 'Krypgrund_SO',
         ['26.740592010000'] = 'Krypgrund_SV',
         ['26.802692010000'] = 'Krypgrund_NO'
       }

-- Onewire hub file
ONEWIRE_HUB_CONFIG_FILE    = "/mnt/1wire/uncached/EF.117120150000/hub/branch.BYTE"
ONEWIRE_HUB_PORT_CONFIG_VALUE = "15"
-- Cache file dir
OWFS_CACHEPATH = '/tmp'

-- Set how many readings in buffer
OWFS_BUFFERSIZE = 10

-- FUNCTIONS START --

--integer converts a float into an integer
function integer(x)
  return x<0 and math.ceil(x) or math.floor(x)
end

 -- deviceToTime returns a device time string in a format which can be used by the os.difftime function
function deviceToTime(time)
  return os.time { year = string.sub(time, 1, 4),
          month = string.sub(time, 6, 7),
          day  = string.sub(time, 9, 10),
          hour = string.sub(time, 12, 13),
          min  = string.sub(time, 15, 16),
          sec  = string.sub(time, 18, 19) }
end

local function ReadFile(path)
  local file = io.open(path, "rb") -- r read mode and b binary mode
  if not file then
   return nil
  end
  local content = file:read "*a" -- *a or *all reads the whole file
  file:close()
  return content
end

local function WriteFile(path, content)
  local file = io.open(path, "wb") -- w write mode and b binary mode
  if not file then
   return nil
  end
  file:write(content)
  file:close()
end

local function ReadOWFS(device, filename, stop)
  value = ReadFile(string.format("%s/%s/%s", OWFS_PATH, device, filename))
  if (value ~= nil) then
     return value
  else
		-- Check if hub is configured with uncorrect value
		fileContent = ReadFile(ONEWIRE_HUB_CONFIG_FILE)
		if (fileContent ~= ONEWIRE_HUB_PORT_CONFIG_VALUE) then
			WriteFile(ONEWIRE_HUB_CONFIG_FILE, ONEWIRE_HUB_PORT_CONFIG_VALUE)
			print("-------------------")
			print("Onewire hub reconfigured")
		end
	end
	return nil
end

-- calcDeHumidLevel calucates the RF level for a certain temperature
-- If the RF is higher then returned value, dehumidification shall be done
-- A safety margin of five percent is added
function calcDeHumidLevel(OWFS_temp)
   if (OWFS_temp > 22) then
     return 79 - 5
   else
     humid = integer(-0.0015*OWFS_temp^3+0.1193*OWFS_temp^2-2.9878*OWFS_temp+102.96) - 5
     if (humid > 100) then
      humid = 100
     end
     return humid
   end
end

-- secsToClock return a string representing seconds as HH:MM:SS
function secsToClock(seconds)
  if ((seconds == 0) or (seconds == nil) ) then
   return "00:00:00"
  else
   days = integer(seconds / (60 * 60 * 24))
   hours = integer((seconds - days * 60 * 60 * 24) / (60 * 60))
   mins = integer((seconds - days * 60 * 60 * 24 - hours * 60 * 60) / 60)
   secs = seconds - days * 60 * 60 * 24 - hours * 60 * 60 - mins * 60;

   if (days > 99) then
     return string.format("%03d:%02d:%02d:%02d (DDD:HH:MM:SS)", days, hours, mins, secs)
   elseif (days > 0) then
     return string.format("%02d:%02d:%02d:%02d (DD:HH:MM:SS)", days, hours, mins, secs)
   else
     return string.format("%02d:%02d:%02d (HH:MM:SS)", hours, mins, secs)
   end
  end
end

-- Implode a string into a table using delimiter
function ImplodeTable(delimiter, list)
 local len = #list
 if len == 0 then
  return ""
 end
 local string = list[1]
 for i = 2, len do
  string = string .. delimiter .. list[i]
 end
 return string
end

-- Explode a table content into a string, separate fields with a delimiter
function ExplodeTable(delimiter, text, numElements)
  local list = {}; local pos = 1
  local el = 0
  while (el < numElements) do
   el = el + 1
   local first, last = string.find(text, delimiter, pos)
   if (first) then
     table.insert(list, string.sub(text, pos, first-1))
     pos = last+1
   else
     table.insert(list, string.sub(text, pos))
   break
   end
  end
  return list
end

-- Caculate the mean value of a table
function CalcMeanOnTable(t)
  local sum = 0
  local count= 0
  for k,v in pairs(t) do
   if (type(v) ~= 'number') then
     v = tonumber(v)
   end
   if (type(v) == 'number') then
     sum = sum + v
     count = count + 1
   end
 end
 return (sum/count)
end

-- Calculate the standard deviation of a table
function CalcStandardDeviationOnTable(t)
  local m
  local vm
  local sum = 0
  local count = 0
  local result

  m = CalcMeanOnTable(t)

  for k,v in pairs(t) do
   if (type(v) ~= 'number') then
     v = tonumber(v)
   end
   if (type(v) == 'number') then
     vm = v - m
     sum = sum + (vm * vm)
     count = count + 1
   end
  end

  return math.sqrt(sum / (count-1))
end


-- Calulates values from OWFS taking care of spikes in OWFS values.
-- Using a file as a buffer and calculation of mean and standard deviation.
-- If the value to be inserted deviates more than the standard deviation from mean value,
-- the standard deviation from the mean value in the buffer is returned instead of the actual value.
-- The actual value is stored in the buffer

function getValue(device, value)
  local cache, arr, mean, deviation, allowedDeviation, newValue, elementsInBuffer

  -- Read history from cached file content
  cache = ReadFile(string.format("%s/%s", OWFS_CACHEPATH, device))

  -- If no file found
  if (cache == nil) then
   cache = ";"
  end

  -- Explode the file content into array elements
  arr = ExplodeTable(";", cache, OWFS_BUFFERSIZE)

  -- Calculate
  deviation = tonumber(CalcStandardDeviationOnTable(arr))
  mean   = tonumber(CalcMeanOnTable(arr))

  -- The allowed deviation shall not be too small
  if (deviation < 0.75) then
   allowedDeviation = 0.75
  else
   allowedDeviation = deviation
  end

  -- Limit the changes in the buffer
  if (value > (mean + allowedDeviation)) then
   newValue = mean + allowedDeviation
  elseif (value < (mean - allowedDeviation)) then
   newValue = mean - allowedDeviation
  else
   newValue = value
  end

  -- Insert calulated value last in buffer
  table.insert(arr, newValue)

  elementsInBuffer = # arr

  -- Remove values in front of buffer if buffer size is too big
  if ((elementsInBuffer) > OWFS_BUFFERSIZE) then
   table.remove(arr,1)
   elementsInBuffer = elementsInBuffer - 1
  end

  -- Write the array into file
  WriteFile(string.format("%s/%s", OWFS_CACHEPATH, device), ImplodeTable(";", arr))

  return elementsInBuffer, device, deviation, mean, tonumber(CalcMeanOnTable(arr))
end

-- END OF FUNCTIONS --

commandArray = {}

i = 0
for OWFS_device, name in pairs(OWFS_DEVICES) do

  -- Read temp and humidity from OWFS
  OWFS_temp = ReadOWFS(OWFS_device, "temperature")
  OWFS_hum = ReadOWFS(OWFS_device, "humidity")

  if ((OWFS_temp ~= nil) and (OWFS_hum ~= nil)) then

   OWFS_temp = tonumber(OWFS_temp)
   OWFS_hum = tonumber(OWFS_hum)

   -- Correct OWFS value
   bufferSize, device, deviationTemp, meanTemp, tempValue = getValue(string.format("%s_%s", name, "temp"), OWFS_temp)

   print(string.format("%s : Bufsize = %3d, Deviation = %-3.2f, Mean = %-3.2f, OWFS = %-3.2f, Real = %-3.2f, Diff = %-3.2f", device, bufferSize, deviationTemp, meanTemp, OWFS_temp, tempValue, math.abs(OWFS_temp - tempValue)))

   -- Correct OWFS value
   bufferSize, device, deviationHum, meanHum, humValue = getValue(string.format("%s_%s", name, "hum"), OWFS_hum)

   print(string.format("%s : Bufsize = %3d, Deviation = %-3.2f, Mean = %-3.2f, OWFS = %-3.2f, Real = %-3.2f, Diff = %-3.2f", device, bufferSize, deviationHum, meanHum, OWFS_hum, humValue, math.abs(OWFS_hum - humValue)))

   -- Calculate the wet level
   startDehumidify = calcDeHumidLevel(tempValue)
   if (humValue > startDehumidify) then
     wet = 3
   elseif (humValue > startDehumidify * 0.8) then
     wet = 0
   else
     wet = 2
   end

   -- Insert values into Domoticz device
   commandArray[i] = { ['UpdateDevice'] = string.format("%s|0|%3.2f;%3.2f;%d", otherdevices_idx[name], tempValue, humValue, wet) }
   i = i + 1
  else
   print(string.format("No OWFS readings from device %s, %s: %s:%s", name, OWFS_device, OWFS_temp, OWFS_hum))
  end
end

return commandArray
Inlägget uppdaterat 2016-06-30 med förtydling och förenklat skript
Paspberry PI, Domoticz, RFXtrx433, Razberry, onewire och en del LUA-skript